• Tot vijf kilometer worden er geen reiskosten berekend, hierna wordt €0,28 per kilometer in rekening gebracht. Daarnaast worden de gemaakte parkeerkosten in rekening gebracht, hiervoor gelden de tarieven van uw wijk.
 • De betalingen dienen voorafgaand aan de eerste bijles gedaan te zijn.
 • Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Indien dit niet op tijd gebeurt zijn wij genoodzaakt het uurtarief in rekening te brengen.
 • Met het gemaakte plan van aanpak gaat Een treetje hoger een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting aan, wat wil zeggen dat zij geen resultaat kan garanderen.
 • Een treetje hoger is gerechtigd haar tarieven eenmaal per jaar marktconform te verhogen. Een dergelijke verhoging wordt uiterlijk twee weken voor het einde van het betreffende kalenderjaar schriftelijk of per mail aan de leerling of zijn/haar ouders/verzorgers medegedeeld en zal gelden met ingang van het nieuwe kalenderjaar. De geldende tarieven kunt u vinden onder het kopje ‘tarieven’ op de website.
 • Een treetje hoger is gerechtigd om wijzigingen in het aanbod of de werkwijze door te voeren op elk moment in het jaar dat zij dit noodzakelijk acht. Een dergelijke wijziging wordt uiterlijk twee weken voor de ingangsdatum schriftelijk of per mail aan de leerling of zijn/haar ouders/verzorgers medegedeeld.
 • Een treetje hoger is verplicht tot geheimhouding van hetgeen haar uit hoofde van haar beroepsuitoefening ter kennis komt in verband met de begeleiding van de leerling.
 • De ouders/verzorgers van de leerling geven (na onderling overleg) toestemming aan Een treetje hoger om informatie uit te wisselen met medewerkers van de onderwijsinstelling waar de leerling onderwijs volgt, voor zover dit nodig is voor de begeleiding van de leerling.
 • In geval van langdurige verhindering of ziekte van de medewerkers van Een treetje hoger, zal Een treetje hoger haar uiterste best doen om voor vervanging te zorgen. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
 • De aansprakelijkheid van Een treetje hoger is beperkt tot zaken die binnen de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Een treetje hoger vallen.
 • De overeenkomst met Een treetje hoger eindigt nadat de laatste afspraak voor individuele begeleiding heeft plaatsgevonden en de kosten volledig zijn voldaan.
 • Beëindiging van de individuele begeleiding is mogelijk na persoonlijk of telefonisch overleg met Een treetje hoger en met inachtneming van een opzegtermijn van 4 (vier) afspraken.
 • Een treetje hoger kan de overeenkomst beëindigen zonder opgaaf van redenen met een opzegtermijn van 4 (vier) afspraken. Een treetje hoger zal dit schriftelijk of per mail aankondigen aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling.
 • Bij het niet nakomen van financiële verplichtingen door de leerling of de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling, kan Een treetje hoger de leerling toegang tot de les ontzeggen en de begeleiding per direct beëindigen. Een treetje hoger zal dit schriftelijk of per mail aankondigen.